Правила на подвоєння н

У прикметниках на межі кореня і суфікса та в суфіксах можуть подовжуватися лише [н] або [н’]: щоденний, здоровенний, нездоланний, ранній.

1. Подвоюється н між голосними в прикметниках на -ний, -ній, якщо ці прикметники утворені від іменників з основою на н: туман — туманний, стіна — стінний, вікно — віконний, осінь —-осінній.

Якщо ж твірна основа кінчається на інший звук, то н у прикметнику не подвоюється: буква — буквений, реформа — пореформений, журавель — журавлиний, дерево — дерев’яний, не ждати — нежданий.

Подвоюється н також у словах старанний (хоч старатися), притаманний, захланний.

1. Згасає день, скінчилась денна [день] праця. (В.Сосюра.) 2. Сріблистий місяць тихо чарівне світло лив на сонну [сон] землю. (І.Франко.) 3. Ключ угорі журавлиний [журавель] рідною мовою кличе у невідомі краї. (М.Рильський.) 4. Мокрий асфальт тьмяно [тьма] вилискує крізь туманний [ туман] степ. (О.Гончар.) 5. Тяжко ревнули широкими горлами чавунні [чавун] гармати. (О.Довженко.) 6. Студений [студити] вітер б’є в холодні [холод] вікна, і олов’яний [олово] важко дише став. (М.Рильський.)
2. Подвоюється н у наголошених суфіксах -енн(ий), -анн(ий):
а) у прикметниках, які вказують на більшу, ніж звичайна, чи найбільшу міру якості: страшенний, здоровенний, нескінченний, невблаганний, незрівнянний, недоторканний;
б) у небагатьох прикметниках-старослов’янізмах: священний (звичайне: святий), огненний (звичайне: вогняний), благословенний, блаженний, мерзенний, окаянний.
В інших прикметниках (та дієприкметниках) у суфіксах -ен(ий), -ан(ий) буква н не подвоюється: шалений, скажений, навіжений, жаданий (вказують на звичайну міру якості), нескінчений, незрівняний, намальований, написаний, з’єднаний.

1. Благословéнні мир і праця на цій оновленій [оновити] землі. (М.Рильський.) 2. Народ непоборен повік, нездолáнна повік його сила левина [лев]. (М.Рильський.) 3. Од слів простих незнана [знати] сила в липневу лине темноту. (В.Сосюра.) 4. Огні незлічéнні, мов стрічки огнéнні, до моря спускаються з міста. (Леся Українка.) 5. Ми тихо стояли, дивились, як ясно на темному морі незлічені світла сіяли. (Леся Українка.) 6. Прийшла любов непрохана [прохати] й неждана [ждати] — ну як мені за нею не піти? (В.Симоненко.)

3. У словах, похідних від прикметників, написання нн або н зберігається: туманний — туманно, туманність; нескінченний — нескінченно, нескінченність; письменний — письменник; віконний — віконниця; шалений — шалено, шаленість; вихований — вихованість; захоплений — захопленість (хоч: виховання, захоплення).

1, Треба розбудити у душі народу почуття гордої свідомості нездоланності [нездолáнний] своєї, своєї непереможності! (П.Тичина.) 2. В очах його промайнула насторожена зацікавленість [зацікавлений]. (М.Трублаїні.) 3. Щедра південна природа не встигла ще своєю буйною рослинністю [рослинний] прикрити рани війни. (О.Гончар.) 4. Дорога — це завжди тайна! В її незвіданості [незвіданий] є щось спільне з людською долею. (О.Гончар.) 5. Внизу пульсувала сувора буденність [буденний] у венах провулків, в артеріях-ріках. (Б.Олійник.)

71. Яка різниця в значенні прикметників журавлиний і журавлинний, горобиний і горобинний? Від яких іменників вони утворені?

72. Запишіть слова, розкриваючи дужки, в дві колонки: 1) ті, у яких подвоюється буква н; 2) ті, у яких вона не подвоюється.

Бездога(н)ість, лави(н)ий, скаже(н)ий, леви(н)ий, освітле(н)ість, анте(н)ий, годи(н)ик, огне(н)ий, страше(н)ий, вогня(н)ий, олов’я(н)ий, щепле(н)ий, орли(н)ий, лату(н)ий, горохвя(н)ий, однозмі(н)ий, височе(н)ий, адресова(н)ий, електро(н)ий, незбагне(н)ий [якого не можна збагнути], реформе(н)ий, тьмя(н)ий, незнище(н)ість [неможливість знищити щось], умотивова(н)ість, ешело(н)ий, єди(н)ий.

Ключ. З перших букв прочитаєте вислів Лесі Українки.

73. Перепишіть, розкриваючи дужки і, де треба, подвоюючи н.

1. Сірі султани пилюки, звихре(н)ої конем, осідали на скоше(н)ій стерні. (Григорій Тютюнник.) 2. В серцях палає ю(н)ості вогонь. (Л.Дмитерко.) 3. Щастя! Воно прийшло, як завжди, нежда(н)о-негада(н)о. (О.Гончар.) 4. Наш рідний край справді благослове(н)ий край. (Леся Українка.) 5. Зоря, і сад, і спів пташиний, і щастя сльози на очах. (В.Сосюра.) 6. Конопля(н)им чадом пахнуть береги. (Григорій Тютюнник.) 7. В моєму серці стільки ще пісень, ще стільки слів несказа(н)их у серці. (В.Сосюра) 8. Історія — це святая святих народу, недоторка(н)а для злодійських рук. (О.Довженко.)

74. Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис нн у російській та українській мовах.

1. Разве не прекрасна каждая травинка, наполненная пахучим соком? (К.Паустовський.) 2. В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. (М.Шолохов.) Море все в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опускались на его синюю равнину. (Максим Горький.) 4. Он видел небо, голубое, бездонное. (Б.Полевой.) 5. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом. (М.Гоголь )

ЮЩУК І. П. Практикум з правопису української мови.— 4-те вид.— К.: Освіта, 2000.— 254 с.

filologukraine.ucoz.ua

Правила на подвоєння н

Як правильно написати – одну чи дві літери З в слові беззахисний? Звісно, що потрібно писати дві літери, оскільки тут відбувається подвоєння.

Чудово, шановний читачу, що для Вас це питання не на «засипку», але у нас частенько постає питання, скільки приголосних писати – одну чи дві.

Тож сьогодні мова в нас про подвоєння приголосних.

Розпочнемо з того, що подвоєння приголосних в українській мові відбувається в двох випадках:

 • внаслідок збігу двох однакових приголосних, зазвичай на межі двох частин одного слова;
 • внаслідок подовження приголосних.

Подвоєння приголосних внаслідок збігу відбувається:

1) на межі префікса й кореня (якщо префікс закінчується, а корінь починається на той самий приголосний), напр.:

роззброїти

2) на межі двох префіксів (якщо один префікс закінчується, а другий починається на той самий приголосний), напр.:

3) на межі кореня й суфікса (якщо корінь закінчується, а суфікс починається на той самий приголосний), напр.:

лимонний

ранній

стінний

туманний

щоденник

4) у складних словах на межі двох основ (якщо перша основа закінчується, а друга починається на той самий приголосний), напр.:

міськ + ком

юн + нат

Таких складноскорочених слів з подвоєнням є досить небагато в мові. Так, на сьогодні слово юннат можна сміливо назвати історизмом, адже воно відійшло в минуле разом з радянською добою. Чим займалися юні натуралісти? Якщо дати власне визначення, то це має звучати так: юннати докладали всіляких зусиль до захисту живої природи.

Історизмом є також і міськком, адже сьогодні в нас більш чи менш схожі структури називаються адміністраціями. Звісно, міськком – це відголосок радянської епохи.

А от військкомати й до сьогодні є чи не в кожному адміністративному центрі.

4) у дієсловах минулого часу на межі основи дієслова та зворотної частки -ся (-сь) (якщо основа дієслова закінчується на с, а далі йде частка), напр.:

піднісся

розрісся

трясся

5) у прикметникових наголошених суфіксах -анн-, -янн-, -енн-, -єнн- (якщо прикметники вказують на перебільшену ознаку, неможливість виконання дії), напр.:

невблаганний

незбагненний

незліченний

незнищенний

незрівнянний

несказанний

нескоренний

страшенний

6) а також подвоєння відбувається в таких прикметниках:

сокровенний

старанний

повоєнний.

Подвоєння НЕ відбувається

1) у НЕнаголошених суфіксах -ан-, -ян-, -ен-, -єн- (якщо наголос НЕ падає на суфікс та якщо слова НЕ вказують на неможливість виконання дії), напр.:

Зверніть увагу, що перед нами вже не прикметники, а дієприкметники!

Це правило допоможе запам’ятати вислів Ліни Костенко: Несказане лишилось несказанним.

2) у таких прикметників з наголошеними суфіксами -ан-, -ян-, -ен-, -єн-, зокрема:

А) у відносних прикметниках, що вказують на відношення до матеріалу, напр.: дерев’яний, олов’яний, морквяний;

Б) у деяких прикметниках дієслівного походження, які потрібно запам’ятати: довгожданий, жаданий, печений, хрещений, шалений.

На цьому наша розмова про подвоєння приголосних в українській мові внаслідок їх збігу завершується.

Іншу тему – подовження приголосних – розглянемо наступного разу.

На завершення хочеться побажати легкого засвоєння матеріалу про подвоєння приголосних та запам’ятання, в першу чергу, тих слів, об які ви частенько спотикаєтеся.

l-ponomar.com

Подвоєння та подовження приголосних

Подвоєння приголосних при збігу їх

1. Подвоєння приголосних маємо при збігу однакових приголосних:

а) Префікса й кореня: ввіч, ввічливий, віддати, відділ, заввишки, ззаду, оббити, роззброїти, роззява.

Примітка. Не подвоюються приголосні в таких словах, як отой, отут, отак, отам, отепер, отоді, а також оцей тощо;

б) Кінця першої й початку другої частини складноскорочених слів: військкомат (військовий комісаріат), страйкком (страйковий комітет), юннат (юний натураліст);

в) Кореня або основи на —н- (-нь-) і суфіксів -н(ий) [-н(і)й], -ник, -ниц(я): вина — безвинний, день – денний, закон — законний, кінь – кінний, причина — причинний, осінь — осінній, ранок — ранній; баштанник, годинник, письменник; віконниця, Вінниця.

Подвоєння н зберігається й перед суфіксом -ість в іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із подвоєним н: безвинний — безвинність — безвинно, законний — законність — законно, туманний — туманність — туманно;

г) Основи дієслова минулого часу на с і постфікса -ся: винісся, пасся, розрісся, трясся.

-ЕНН(ИЙ), -АНН(ИЙ)

2. Буквосполучення —нн- пишеться:

а) У збільшувально-підсилювальному суфіксі —енн(ий): здоровенний, силенний, численний.

б) У прикметниках на -енн(ий), -анн(ий), [-янн(ий)] зі значенням можливості або неможливості дії: здійсненний, невблаганний, недозволенний, недоторканний, незрівнянний, нечисленний, непримиренний, несказанний, нескінченний та в прикметнику старанний з відтінком підсилення.

в) У прикметниках на -енн(ий) старослов’янського походження: благословенний, блаженний, огненний, священний.

Буквосполучення —нн- зберігається й в іменниках та прислівниках, утворених від таких прикметників: здійсненність, старанність, старанно, численність, численно тощо.

Примітка. Н не подвоюється в дієприкметниках: вивершений, вихований, зроблений, індустріалізований, поораний, сказаний, спечений, як і в прикметниках на -ений з відповідних дієприкметників (з іншим наголосом): варений (пор. варений), печений (пор. печений) та ін., а також у прикметнику довгожданий.

Треба розрізняти такі слова, як здійсненний (який може здійснюватися — прикметник) і здійснений (який здійснився — дієприкметник), нездоланний (непереможний) і нездоланий (якого не подолали), незліченний (представлений у дуже великій кількості) і незлічений (не порахований) та ін.

3. Подвоюються приголосні в словах: бовван, Ганна, лляний, овва, ссати, а також у похідних: бовваніти, Ганнин, виссати, ссавці та ін.

Подовження приголосних перед Я, Ю, Є, І

4. Приголосні д, т, з, с, л, н, ж, ш, ц, ч подовжуються (а на письмі позначаються двома літерами), коли вони стоять після голосного:

а) Перед я, ю, і, є в усіх відмінках іменників середнього роду II відміни (крім родового множини): знаряддя, знаряддю, на знарядді та ін.; життя, життю, у житті; мотуззя, у мотуззі; колосся, колоссю, у колоссі; гілля, гіллю, на гіллі; знання, знанню, у знанні; збіжжя, збіжжю, у збіжжі; сторіччя, сторіччю, у сторіччі; піддашшя, піддашшю, на піддашші; а також у похідних словах: гілля — гіллястий, гіллячка; життя — життєвийжиттьовий), життєпис та ін. Але: знань, знарядь, піддаш, сторіч, угідь.

Якщо в родовому відмінку множини іменники середнього роду закінчуються на -ів, подовження зберігається: відкриття — відкриттів, почуття — почуттів.

б) Перед я, ю, і, е в усіх відмінках деяких іменників чоловічого та жіночого роду І відміни (за винятком родового множини із закінченням -ей): суддя, судді, суддю, суддів і т. ін.; стаття, статті, статтею (але в родовому множини — статей); рілля, ріллі, ріллю, ріллею; Ілля, Іллі, Іллю, Іллею та ін.

в) Перед ю в орудному відмінку іменників жіночого роду однини ІII відміни, якщо в називному відмінку основа їх закінчується на один м’який або шиплячий приголосний: молодь —молоддю, мить — миттю, мазь — маззю, вісь — віссю, міць — міццю, сільсіллю, тінь — тінню, подорож — подорожжю, ніч — ніччю, розкіш — розкішшю.

Але: молодість — молодістю, повість — повістю, кров — кров’ю, матір — матір’ю, пригорщ – пригорщю. В називному відмінку однини вони закінчуються на два приголосних (у тому числі шч – на письмі щ), губний або р.

г) Перед я, ю в прислівниках типу зрання, навмання, спросоння; попідвіконню, попідтинню;

д) перед ю, є у формах теперішнього часу дієслова лити (литися): ллю, ллєш, ллємо, ллєте, ллють, ллється, ллються, а також у похідних: виллю, наллю та ін.

Примітка. Приголосні не подовжуються в словах: кутя, попадя, свиня, у формах числівника третя, третє та ін.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

ukrainskamova.com

Школьник Украины

Учитесь на одни пятерки? Работодателям на это наплевать!

Опытные кадровики подразделяют отличников на несколько типов:

Маленький карьерист – первый в классе, лучший ученик. Это товарищ серьёзный, он учится для себя. В младших классах зачастую ему нравится учиться, или в .

Как заставить отличника дать списать? 10 способов

ПОПРОБУЙ ОБОЛЬЩЕНИЕ
Если отличник является особью мужского пола, то самый верный способ заполучить его расположение — строить ему глазки. Тебе кажется, что выбранный тобой индивид смотрит только тетрадки и ничто, кроме учебы, его не привлекает? А ты попробуй проявить к нему интерес. Возможно, он и помешался на книжках только потому, что девушки на него не обращают внимания.

Как найти общий язык с родителями

Мама меняется в лице, когда ты уходишь на свидание? Ты уже не раз слышала от нее, что «он тебе не пара»? И боишься однажды услышать ультиматум: «Выбирай! Или родители, или он»?

Родные не одобрили твоего друга, и прессинг становится сильнее. Многие девушки сталкиваются с этой проблемой. Какой же выбор сделать? Да и нужно ли выбирать между личной жизнью и родителями? Поговори с мамой начистоту. Попроси, чтобы она внятно объяснила, что не устраивает ее в твоем друге. Возможно, у нее искаженные представления и о нем самом, и о его достоинствах и недостатках.

Расскажи ей о ваших отношениях все, что можно рассказать. Объясни, как они важны для тебя и для него. Не прячь своего парня. Повзрослевшие дети не любят впускать родителей в свою личную жизнь, но иногда это желание доходит до абсурда. А естественная материнская тревога только подольет масла в огонь. Твоим родителям важно знать, что они могут доверить тебя твоему другу. Возможно, именно доверия им и не хватает?

Мама против, но отец, возможно, сохраняет нейтралитет? Попытайся заручиться его поддержкой. Ему легче убедить супругу в том, что твой друг тебя достоин. Если твой парень заинтересован в отношениях, он тоже может постараться произвести хорошее впечатление. Теплое отношение к тебе и твоим родителям растопит лед.

Но если переубедить их не удается, а отношения с другом у тебя серьезные, значит, тебе предстоит взрослый поступок. Прислушаться к мнению родителей стоит. Возможно, оно не такое уж и необоснованное. Но твоя жизнь принадлежит тебе. И выбор ты должна сделать самостоятельно, не позволяя никому делать его за тебя. Относясь к родным с уважением, не позволяй собой манипулировать. Если ты взрослая и можешь обходиться без финансовой помощи родителей, объясни, что ты уже в состоянии сделать выбор. Иначе ты рискуешь никогда не начать жить своим умом. И все же постарайся сохранить хорошие отношения с родными. Их тебе не заменит никто.

А что делать, если ты не приглянулась его маме? Отвечать агрессией на агрессию – занятие неперспективное. Ведь речь идет о самом близком для твоего друга человеке. Наиболее некомфортной ситуация будет для него, так он начнет разрываться между тобой и мамой. И далеко не факт, что победу одержишь ты. А вот нехитрый способ, который тебе поможет: постарайся с ней подружиться. Возможно, ей просто не хватает внимания. Искренний интерес с твоей стороны поправит положение, и, в конце концов, ты вместо врага получишь союзницу. Если же твое доброе расположение не помогает, а беспричинные нападки продолжаются, то придется решать: нужен ли тебе друг, который не может отстоять свою любовь перед родителями?

shkolnik.in.ua

Подвоєння та подовження приголосних

Онлайн-курс «Українська мова. Від фонетики до морфології»

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу.

Двi однаковi лiтери на письмi можуть позначати подовжений м’який приголосний або збiг однакових приголосних.

Збiг однакових приголосних виникає:

 • За збiгу кiнцевих i початкових лiтер рiзних частин слова (морфем):
  • префiкса та кореня: ввiчливий, оббiгти
  • кореня та суфiкса: сонний
  • префiкса та префiкса: возз’єднання
  • суфiкса та суфiкса: письменник
  • основи дiєслова минулого часу, що закiнчується на -с i постфiкса -ся : пасся, трясся
  • частин складноскорочених слiв: спорттовари, вiйськкомат
  • У наголошених прикметникових суфiксах -енн- i -анн- ( -янн- ) переважно зi значенням збiльшення ознаки, пiдсилення, можливостi дiї: здоровенний, нескiнченний.
   Виняток: шалений, священик.
  • У словах Ганна, бовван, лляний, ссати, овва та похiдних.
  • Подовження — явище, притаманне українськiй мовi (на вiдмiну вiд багатьох iнших).
   Подовжуються приголоснi д , т , з , с , ц , л , н , ж , ч , ш , якщо вони стоять у позицiї мiж голосними:

   1. В iменниках середнього роду: знаряддя, знання.
    Але в назвах малих iстот подовження немає.
    Наприклад: гусеня, каченя, теля.
   2. В орудному вiдмiнку однини iменникiв жiночого роду III вiдмiни перед -ю :
    сiль — сiллю, зустрiч – зустрiччю.
   3. У прислiвниках перед я , ю :
    зрання, навмання, спросоння, попiдвiконню, попiдтинню.
   4. У словах Iлля, рiлля, стаття, суддя.
   5. У дiєсловах ллю, ллєш, ллється тощо.
   6. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка:

    ukr.ed-era.com

 • Популярное:

  • Перечень документов на возврат налога по ипотеке Налоговый Кодекс РКСтатья 436. Возврат налога на добавленную стоимость дипломатическим и приравненным к ним представительствам иностранных государств, консульским учреждениям иностранного государства, аккредитованным в Республике […]
  • Формы правового реагирования прокурора Акт прокурорского реагирования: виды Работа прокурора представляет собой один из видов государственной деятельности, направленный на охрану правопорядка. Задачей каждого профессионала в этой сфере является обеспечение законности и […]
  • Экспертиза образцов для сравнительного исследования Комментарий к СТ 202 УПК РФ Статья 202 УПК РФ. Получение образцов для сравнительного исследования Комментарий к статье 202 УПК РФ: 1. Образцы могут быть получены тремя различными способами: а) специальным процессуальным действием (ч. ч. 1 […]
  • При отказе от ребенка платятся алименты Надо ли платить алименты при отказе от ребенка Обретение родительских прав происходит с появлением у пары совместного малыша. Далеко не все новоиспеченные родители осознают весь груз ответственности, который мгновенно ложится на их плечи. […]
  • Возможно ли вернуть страховку по кредиту Как вернуть страховку по ипотечному кредиту При оформлении займа на приобретение квартиры в ипотеку, банк обязательно настаивает на страховке квартиры от пожара и других несчастных случаев. Отказаться от этой страховки невозможно. […]
  • Авто под заказ с растаможкой Доставка грузов из Китая в Москву и Россию Лидирующая на столичном рынке 10 лет карго транспортная компания КаргоЛогистик преуспела в работе по доставке грузов из Китая в Москву и по России. Карго транспортная компания располагает широкой […]
  • Письменное требование о возврате денег Претензия на возврат денежных средств в досудебном порядке Произведена оплата за товар БЕЗ ДОГОВОРА. Поставщиком является ООО, имеется скан счёта (с печатью и подписью) и св-ва ОГРН. Товар поставлен не был. В адрес ООО было выслано […]
  • Закон индукции открыл После открытий Эрстеда и Ампера стало ясно, что электричество обладает магнитной силой. Теперь необходимо было подтвердить влияние магнитных явлений на электрические. Эту задачу блистательно решил Фарадей. Майкл Фарадей (1791—1867) […]